با توجه به محدودیت فضای ذخیره سازی، فایل ‌های ضبط شده جلسات حداکثر تا یک ماه آینده از روی این سامانه حذف میگردد. لطفا برنامه ریزی فرمائید

You have been invited to join

سخنرانی علمی انجمن مکانیک سنگ


H
Hamid Reza Nejati (Owner)

Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
سخنرانی علمی انجمن مکانیک سنگ
Recorded on
1 h 34 min 90 Presentation
سخنرانی علمی انجمن مکانیک سنگ
Recorded on
1 h 3 min 108 Presentation
سخنرانی علمی انجمن مکانیک سنگ
Recorded on
60 min 131 Presentation
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.